Peribahasa

Seiring bertukar jalan, seia bertukar sebut
Kedua pihak semaksud dan sepaham, tetapi berlain cara melaksanakannya