Peribahasa

Mencencang lauk tengah helat
Membukakan rahasia sendiri di hadapan orang banyak