Robert Quillen

Diskusi adalah pertukaran pengetahuan, sedangkan perdebatan adalah saling menukar kedunguan.