Peribahasa

Tepuk berbalas, alang berjawat
Perbuatan jahat dibalas dengan kejahatan, kebaikan dibalas dengan kebaikan